fb tw li yt tw

fotoja në kokë
Ballina Rreth meje Elektroteknikë Lëndët Matura Aplikacione Video Projekte

ELEKTROTEKNIKË


Elektroteknikë

Në kuadër të drejtimit të Elektroteknikës në shkollën e mesme “Sezai Surroi” në Bujanoc ekzistojnë tre (katër) profile arsimore:

ELEKTROTEKNIK I KOMPJUTERËVE

- shkollimi katërvjeçar -
Elektroteknik i kompjutereve

Në kuadër të profilit arsimor elektroteknik i kompjuterëve shkollohen nxënësit për punë në të gjitha ato vende ku aplikohen kompjuterët.

Tekniku i kompjuterëve aftësohet për kryerjen e këtyre punëve:

Mundësia e punësimit është e madhe për shkak të zhvillimin të hovshëm të teknikës kompjuterike, aplikimin e kompjuterëve në industri, ndërlidhjet e ndërmarrjeve publike (Policia, bibliotekat, universitet, shkollat, etj.) në kuadër të rrjetit kompjuterik global (Internetit), si dhe rrjeteve të tyre lokale, etj.

Me përfundimin e shkollimit nxënësit fitojnë mundësinë e edukimit të mëtejshëm, si në fakultetin elektroteknik, shkenca kompjuterike, informatikë, po ashtu edhe në shumë fakultete tjera teknike dhe matematiko-natyrore.

Shkollimi për këtë profil arsimor zgjatë 4 vite.

T - teori, U - ushtrime, B - mësim bllok brenda vitit
ELEKTROTEKNIK I KOMPJUTERËVE Numri i orëve në javë
Viti i I-rë Viti i II-të Viti i III-të Viti i IV-të
Lëndët e arsimit të përgjithshëm T U T U T U B T U B
Gjuhë shqipe dhe letërsi 3 3 3 3
Gjuhë serbe 2 2 2 2
Gjuhë angleze 2 2 2 2
Histori 2 2
Gjeografi 2
Kulturë muzikore 1
Art Figurativ 1
Sociologji 2
Kushtetuta dhe të drejtat qytetare 1
Filozofi 2
Edukatë fizike 2 2 2 2
Matematikë 4 4 4 4
Kompjuterika dhe informatika 2
Fizikë 2 2
Kimi 2
Biologji 2
Lëndët profesionale Viti i I-rë Viti i II-të Viti i III-të Viti i IV-të
T U T U T U B T U B
Bazat e elektroteknikës 3 1 3
Grafika kompjuterike dhe multimedia 2
Aplikimi i kompjuterëve në eleketroteknikë 2
Matjet elektrike 1 1
Elektronika 1 3 1
Materialet elektroteknike 1
Matjet në elektronikë 2 1
Elektronika 2 2 1
Elektronika digjitale 2 1
Kompjuterët 2 1 30 3 2 30
Programim 1 1 2 2 30 2 2 30
Elektroenergjetika 2
Rrjetat kompjuterike dhe komunikime 2 1
Bazat e rregullimit automatik 3 1 30
Ekonomika dhe organizimi i ndërmarrjeve 2
Mësim praktik 2 2
Lëndët zgjedhore Viti i I-rë Viti i II-të Viti i III-të Viti i IV-të
T U T U T U B T U B
Mësim fetar Islam / Edukatë qytetare 1 1 1 1

PLANPROGRAMI I RI

Që nga viti shkollor 2018/2019 me vendim të Ministrisë së Arsimit plan-programi i profilit arsimor Elektroteknik i kompjuterëve modernizohet me shumë lëndë të reja si dhe me fond më të madh të lëndëve profesionale.

Lista e lëndëve të arsimit të përgjithshëm, lëndëve profesionale dhe zgjedhore si dhe fondi i tyre javor i orëve është paraqitur në tabelën e mëposhtme.

T - teori, U - ushtrime, MP - mësim praktik, B - mësim bllok brenda vitit
ELEKTROTEKNIK I KOMPJUTERËVE
(PLANPROGRAMI I RI)
Numri i orëve në javë
Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë Viti i katërt
Lëndët e arsimit të përgjithshëm T U MP T U MP B T U B T U B
Gjuhë shqipe dhe letërsi 3 3 3 3
Gjuhë serbe 2 2 2 2
Gjuhë angleze 2 2 2 2
Edukatë fizike 2 2 2 2
Matematikë 3 3 3 3
Kompjuterika dhe informatika 2
Histori 2
Gjeografi 2
Kimi 2
Kulturë Figurative 1
Biologji 2
Sociologji me të drejtat qytetare 2
Lëndët profesionale Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë Viti i katërt
T U MP T U MP B T U B T U B
Fizikë 2 2
Bazat e elektroteknikës 3 1 2 1
Grafika kompjuterike dhe multimedia 2
Hyrje në arkitekturën e kompjuterëve 2
Hardueri kompjuterik 2 12
Elektronikë 2 1 2 1
Veglat softuerike 2 2
Sistemet operative 3 30 3 18
Programim 2 18 2 24 3 30
Mikrokontrollerët dhe mikrokompjuterët 1 2 30 2 2 30
Rrjetat kompjuterike 2 1 18
Logjika kompjuterike 2 1
Mirëmbajtja e sistemeve kompjuterike 3 30
Kompjuterët në sistemet e dirigjimit 1 2
Dokumentimi teknik 2
Ndërmarrësia 2
Mësim praktik 2 2 30
Lëndët zgjedhore Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë Viti i katërt
T U MP T U MP B T U B T U B
Lëndë zgjedhore sipas programit 2 2
Mësim fetar Islam / Edukatë qytetare 1 1 1 1

AUTOELEKTRICIST

- shkollimi trevjeçar -
Autoelektricist

Në shekullin XX industria e automjeteve ka përjetuar një rritje të shpejt në tërë Botën.

Megjithëse veturat (në përgjithësi automjetet motorike), duke ju falënderuar shumë zbulimeve dhe përsosjeve, kanë ndryshuar prej viti në vit, prapëseprapë koncepti i instalimit elektrik për ndezje, startim dhe mbushje, pastaj mekanizmat për përgatitje dhe furnizim me karburant, për dirigjim, shpërndarje të fuqisë, frenim, ftohje dhe lubrifikim, nuk kanë pësuar ndryshime të theksuara. Detyra e autoelektricistit që i mirëmbanin makinat “klasike” ka qenë relativisht e thjeshtë, sepse instalimi elektrik përbëhej prej “vetëm” disa pjesëve: akumulatorit si burim i energjisë elektrike, disa siguresave dhe ndërprerësve, aktuatorit elektrik, sistemit të thjeshtë për ndezje, gjeneratorit për mbushje të akumulatorit dhe natyrisht ndriçimit në automjet.

Zhvillimi i elektronikës dhe teknologjisë informative ka mundësuar modernizim më të theksuar të industrisë automobilistike. Në automobila, kamionë, automjete të bujqësisë të cilat sot prodhohen, përdoren motorë, puna e të cilëve dirigjohet përmes kompjuterëve “të vegjël”. Në varshmëri nga lloji i motorit dhe prodhuesit ekzistojnë sisteme të llojllojshme për “dirigjim” të motorëve. Në ditët e sotme i njohim sistemet për startim dhe mbushje, sistemet për ndezje, për injektim të karburantit, sistemet për shkarkim të gazrave, për ftohje të motorit, për ftohje në brendësi të automjetit, për frenim si dhe sistemet për siguri të udhëtarëve (airbag).

Kohën e fundit shumë shpejt po zhvillohen sistemet për parandalim të vjedhjes së automjetit (prej pajisjeve të thjeshta alarmi deri tek sistemet për përcjellje të automjetit përmes satelitit), sistemet për navigim satelitor të automjetit, sistemet që janë përgjegjës për qarkullim të sigurtë në komunikacion, etj.

Аutoelektricistët e sotëm duhet të kenë njohuri jo vetëm në elektroteknikë, por edhe nga bazat e mekanikës së motorit, elektronikës, automatikës dhe teknikës kompjuterike. Defektet në automjetet bashkëkohore zbulohen me ndihmën e kompjuterit, ndërsa eliminimi i defekteve bëhet me ndihmën e veglave dhe pajisjeve speciale.

Për shkak zhvillimit të përhershëm të sistemeve të reja në automjete, mjeshtri – autolektricisti duhet pandërprerë t’i përsos njohurit e tij.

Detyra e autoelektricistit është punë shumë serioze dhe përgjegjëse: nga puna e tij varet siguria e automjetit dhe pjesëmarrësve në komunikacion.

Shkollimi zgjat tri vite në punëtoritë dhe kabinetet e shkollës. Në përfundim të vitit të tretë, pas kalimit të provimit përfundimtar fitohet titulli: Autoelektricist.

T - teori, U - ushtrime, MP - mësim praktik, B - mësim bllok brenda vitit
AUTOELEKTRICIST Numri i orëve në javë
Viti i I-rë Viti i II-të Viti i III-të
Lëndët e arsimit të përgjithshëm T U MP T U MP B T U MP B
Gjuhë shqipe dhe letërsi 3 2 2
Gjuhë serbe 2 2 2
Gjuhë angleze 2 2 2
Histori 2
Gjeografi 1
Sociologjia me të drejtat qytetare 1
Edukatë fizike 2 2 2
Matematikë 2 2 1
Kompjuterika dhe informatika 2
Ekologjia dhe mbrojtja e ambientit jetësor 1
Lëndët profesionale Viti i I-rë Viti i II-të Viti i III-të
T U MP T U MP B T U MP B
Bazat e elektroteknikës 3 1 2
Vizatim teknik 1
Fizikë 2
Materialet teknike 2
Motorët me djegie të brendshme 2 1
Bazat e shkathtësive praktike 6
Automjetet motorike 1 1
Matjet elektrike dhe elektronika 2 1
Sistemet elektrike dhe elektronike në automjete 4 12 60 7 12 90
Ndërmarrësia 2
Lëndët zgjedhore Viti i I-rë Viti i II-të Viti i III-të
T U MP T U MP B T U MP B
Lëndë zgjedhore sipas programit 1 1
Mësim fetar Islam / Edukatë qytetare 1 1 1

ELEKTROMONTUES I RRJETAVE DHE STABILIMENTEVE

- shkollimi trevjeçar -
Elektromontues

Ky profesion është një ndër profesionet më atraktive të shkollimit tre-vjeçar në drejtimin e elektroteknikës për momentin në vendin tonë. Arsyeja është se ofron mundësi të punësimit në një numër të madh të ndërmarrjeve, e në vend të parë është puna në ndërmarrjet që merren me prodhimin e stabilimenteve komanduese dhe shpërndarëse.

Nxënësit aftësohen për punë në ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrjetave elektrike, largpërçuesve dhe stabilimenteve. Montimi dhe intervenimi tek rrjetat dhe stabilimentet elektrike kërkojnë profesionalizëm dhe dije (njohuri), si dhe përdorimin e mjeteve (pajisjeve) përkatëse dhe masave mbrojtëse.

Ky profil i aftëson kuadrot për mirëmbajtjen e instalimeve të rrjetave elektrike, kontrollin dhe mirëmbajtjen e stabilimenteve elektrike…

T - teori, U - ushtrime, B - mësim bllok brenda vitit
ELEKTROMONTUES I RRJETAVE
DHE STABILIMENTEVE
Numri i orëve në javë
Viti i I-rë Viti i II-të Viti i III-të
Lëndët e arsimit të përgjithshëm T U T U B T U B
Gjuhë shqipe dhe letërsi 3 2 2
Gjuhë serbe 2 2 2
Gjuhë angleze 2 2 2
Histori 3
Gjeografi 2
Kulturë muzikore 1
Art Figurativ 1
Kushtetuta dhe të drejtat qytetare 1
Edukatë fizike 2 2 2
Matematikë 3 2 2
Kompjuterika dhe informatika 2
Fizikë 2
Kimi 2
Ekologjia dhe mbrojtja e ambientit jetësor 1
Lëndët profesionale Viti i I-rë Viti i II-të Viti i III-të
T U T U B T U B
Bazat e elektroteknikës 3 2
Vizatim teknik 1
Matjet elektrike 2 1
Elektronikë 2 1
Instalime elektrike 2
Stabilimente elektrike 2 2
Rrjeta elektrike 3
Makina elektrike 2
Ekonomika dhe organizimi i ndërmarrjeve 2
Mësim praktik 4 12 60 12 90
Lëndët zgjedhore Viti i I-rë Viti i II-të Viti i III-të
T U T U B T U B
Mësim fetar Islam / Edukatë qytetare 1 1 1

ELEKTROINSTALUES

- shkollimi trevjeçar -
Elektroinstalues

Disa nga qëllimet dhe detyrat punuese:

Fitimi i njohurive teorike dhe praktike për instalimet elektrike, vendosjen dhe mirëmbajtjen e tyre. Elektroinstaluesi merret me mirëmbajtjen dhe realizimin e instalimit të rrjetave elektrike për ndriçim, ngrohje, klimatizim, video-mbikëqyrje, makina punuese, furra elektrike, etj. Gjithashtu bënë punë demontuese dhe montuese për të mirëmbajtur dhe adaptimin e instalimeve elektrike (ndërrimi i siguresave, llambave ndriçuese, prizave, ndërprersave, kontaktorëve, lidhja e linjave elektrike, lidhja e kabllove, etj.).

Thënë në përgjithësi Elektroinstalues është profil arsimor në të cilin nxënësit aftësohen për vendosjen dhe mirëmbajtjen e instalimeve elektrike.

Çka më pas:

T - teori, U - ushtrime, B - mësim bllok brenda vitit
ELEKTROINSTALUES Numri i orëve në javë
Viti i I-rë Viti i II-të Viti i III-të
Lëndët e arsimit të përgjithshëm T U T U B T U B
Gjuhë shqipe dhe letërsi 3 2 2
Gjuhë serbe 2 2 2
Gjuhë angleze 2 2 2
Histori 3
Gjeografi 2
Kulturë muzikore 1
Art Figurativ 1
Kushtetuta dhe të drejtat qytetare 1
Edukatë fizike 2 2 2
Matematikë 3 2 2
Kompjuterika dhe informatika 2
Fizikë 2
Kimi 2
Ekologjia dhe mbrojtja e ambientit jetësor 1
Lëndët profesionale Viti i I-rë Viti i II-të Viti i III-të
T U T U B T U B
Bazat e elektroteknikës 3 2
Vizatim teknik 1
Matjet elektrike 2 1
Elektronikë 2 1
Instalimet elektrike të rrymave të forta 4
Instalimet dhe ndriçimet elektrike 3
Aparatet dhe pajisjet elektrike 2
Rrjetat dhe stabilimentet elektrike 2
Ekonomika dhe organizimi i ndërmarrjeve 2
Mësim praktik 4 12 60 12 90
Lëndët zgjedhore Viti i I-rë Viti i II-të Viti i III-të
T U T U B T U B
Mësim fetar Islam / Edukatë qytetare 1 1 1
Mirë se vini në web-faqen
Animacioni gif
SHKOLLA E MESME "SEZAI SURROI"
Shkolla
UNIVERSITETI I PRISHTINËS
universiteti
MINISTRIA E ARSIMIT
ministria
SHOQATA E SHKOLLAVE ELEKTROTEKNIKE
shoqata